កូនប្រុស Chompoo Araya មានដុងតាំងតែពីក្មេងរាំក្នុងថ្ងៃកំណើតអ្នកម៉ាក់ម៉ាអេម (មានវីឌីអូ)

ក្លាយជាកំពូលកូនប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់កូនភ្លោះមួយគូរនេះគឺ អូន Pha Yu និងអូន Shay Fa ទាយាទរបស់លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ Chompoo Araya និងលោក Witsarut

Word count: 26 Draft saved at 6:57:36 pm.

OneSignal Push Notifications

 

Publish

 Status: DraftEdit status
 Visibility: PublicEdit visibility
 Publish immediatelyEdit date and time
SEONot available

Categories

Featured image

Format

Tags

Separate tags with commas

Better Post Views

You can change views count to fake number. This helps your post to get more attention from visitors.

Content Protector Pack

Yoast SEO

Preview as:

Url preview:

news.todaysharing.com

SEO title preview:

កូនប្រុស Chompoo Araya មានដុងតាំងតែពីក្មេងរាំក្នុងថ្ងៃកំណើតអ្នកម៉ាក់ម៉ាអេម (មានវីឌីអូ)
Meta description preview:

Please provide a meta description by editing the snippet below. If you don’t, Google will try to find a relevant part of your post to show in the search results.

Publisher Post Options

1
You can use HTML.
Simple note about featured image credit that will be shown in bottom of featured image.

Paste YouTube, Vimeo or self hosted video URL then player automatically will be generated.

Selected layout
Default

Change layout

Override page layout for this post.

Selected Template
Default

Change Template

Select default template for post.

When you have multiple categories for a post, auto detection chooses one in alphabetical order. These used for show an label above image in listings and breadcrumb.
Select the main category for post to shown in blocks at first.

This links will appear at the end of the article in the “Source” section.

This links will appear at the end of the article in the “Via” section.

You can show/hide/override post excerpt in single page with this field.

Select to show or hide comments in bottom of post content.

Select to show or hide breadcrumb..

Smart Lists Pack

Wrap post content to items and show them in following smart list style.

Facebook Instant Articles

 This post will be available as Instant Article once it is published and shared on Facebook.


This post was transformed into an Instant Article with some warnings [Learn more | Transformer rule configuration | Toggle debug information]

  • Invalid JSON Rules: Syntax error, malformed JSON

Slider Revolution Options

  • Choose Slide Template

Better Ads Manager

Hides all ads.

Hides only ad locations.

Hides ad widgets.

Hides post content ads.

មិនត្រឹមរហ័សធំទេតែក៏កាន់តែគួឲ្យស្រលាញ់ខ្លាំងណាស់ដែរ ហើយមុខមាត់ក៏តែសង្ហារឡើងរហូតដល់បណ្ដារអ្នកស្រលាញ់ក្មេងជាហ្វេនតាមឡាយតាមខមមិនស្ទើរតែមិនដកដៃហើយ។

ពេលថ្មីៗនេះលោកតារបស់អ្នកទាំងពីរបានបង្ហោះវីឌីអូអូន Pha Yu ខណៈដែលកំពុងរាំតាមភ្លេង WIP WUP កណ្ដាលកម្មវិធីខួបកំណើតរបស់អ្នកម៉ាក។ ចង់ប្រាប់ថាសង្វាក់ការរាំរបស់អូនគឺគ្មានរឹងអីតិចទេ យោកទាំងដៃយោកទាំងជើងដុងតាំងតែពីក្មេងហើយចា។

អត្ថបទដោយ : នីត្តា