តួឯកថៃគូរណា ដែលសម្តែងជាមួយគ្នាសមជាងគេ? Live

 • Mark Prin និង Yaya Urassaya
  20% 1.1k / 5.6k
 • Ken Phupoom និង Taew Nataphon
  2% 146 / 5.6k
 • Pope Thanawat និង Bella Ranee
  8% 476 / 5.6k
 • Mark Prin និង Kimmy Kimberley
  30% 1.6k / 5.6k
 • Nadech Kugimiya និង Yaya Urassaya
  16% 899 / 5.6k
 • James Jirayu និង Bella Ranee
  9% 522 / 5.6k
 • James Ma និង Kimmy Kimberley
  3% 210 / 5.6k
 • James Jirayu និង Taew Nataphon
  8% 503 / 5.6k