ជិតដល់ថ្ងៃបុណ្យសង្ហារហើយ! តោះVOTE : តើអ្នកនឹងទទួលយកផ្ការបស់តារារូបណាប្រសិនបើគេទាំង៣កំពុងឈរនៅចំពោះមុខអ្នក?

តោះVOTE : តើអ្នកនឹងទទួលយកផ្ការបស់តារារូបណាប្រសិនបើគេទាំង៣កំពុងឈរនៅចំពោះមុខអ្នក? Live

  • Nadech Kugimiya
    34% 152 / 447
  • Mark Prin
    44% 199 / 447
  • Weir Sukollawat
    21% 96 / 447

សូមចុចលើពាក្យ VOTE ដើម្បីជ្រើសរើសតារាដែលអ្នកពេញចិត្ត។