រឿងភាគកំពូលទាំង 6 ដែលមានការវាយតម្លៃខ្ពស់បំផុតសម្រាប់សប្តាហ៍ទី 3 នៃខែសីហា ឆ្នាំ 2022

“Chao Phayu” សម្តែងដោយ Big M Krittarit និង Hana Lewis ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ 4.3, 4.4, និង 4.0 ភាគរយ។

រឿងភាគថ្មី “Khem Sorn Plai” សម្តែងដោយ Nune Woranuch, Euro Yotsawat និងចាក់បញ្ចាំងរឿងជាច្រើនទៀតដោយទទួលបានអត្រា 3.1 និង 4.1 ភាគរយ។
រឿង “Fah Pieng Din” សម្តែងដោយ Film Thanapat និង Prang Kannarun បានបញ្ចប់ដោយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ 3.4 ភាគរយ។
“Padiwarada” សម្តែងដោយ James Jirayu និង Bella Ranee បានបញ្ចប់ជាមួយនឹងការវាយតម្លៃ 3.8 ភាគរយ។
វគ្គទី 9 និងទី 10 នៃរឿង “Bad Romeo” ជាមួយនឹងការសម្តែងរបស់ Mario Maurer និង Yaya Urassaya ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ 3.0 និង 3.8 ភាគរយ។
រឿង “Buang Wimala” ថ្មីរបស់ Mik Thongraya និង Pupe Kessarin បានចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងអត្រា 3.5 និង 3.7 ភាគរយ។

Eriya