រាប់ៗគ្នាឲ្យហើយទៅ! បច្ចុប្បន្ន Aum-Taew ឋានៈជាសិស្សច្បងសិស្សប្អូនក្នុងវិស័យសិល្បៈតែអនាគតអាចនិងប្អូរឋានៈជា…..! មានរូបភាព

ទម្រាំតែបានមកជួបគ្នាសម្រាប់តារាស្រីស្រស់ទាំងពីរ Aum Patcharapa និង Taew Natapohn នៅក្នុងកម្មវិធីសម្ភាធន៍ហាងអាហារហើយនិងបាថ្មីដែលខ្ពស់អាចមើលទេសភាពទីក្រុងបាន ជារបស់បងប្អូនអ្នកហៃសូ Pok-Nai ដោយខាងបងទាក់ទងជាមួយនិង Aum ហើយខាងប្អូនទាក់ទងជាមួយនិង Taew 

ដោយមុននិងទាំងពីរនាក់ Aum-Taew មករួមកម្មវិធីដោយការកៀកដៃមា្ចស់ចិត្តទទួលភ្ញៀវរៀងខ្លួន ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រកាន់តែចង់ឃើញរូបទាំង4នាក់ថតជាមួយគ្នាក្នុងឋានៈអនាគតបងប្អូនថ្លៃគ្រួសារអ្នកហៃសូខ្លះឬអត់។ ជាក់ស្ដែងប្រហែលជាសមបំណងរបស់អ្នកគាំទ្រហើយ នៅពេល Taew ផុសរូបគូជាមួយនិងសិស្សច្បង  Aum ព្រមជាមួយនិងឃ្លាថា “I’ve met the angel? @aum_patchrapa” (ខ្ញុំបានជួបនិងទេពធីតាហើយ) អាចនិយាយបានថាទាំងពីរពិតស្អាតសមនិងតំណែង បងថ្លៃប្អូនថ្លៃ ពិតមែន

នៅក្នុងបណ្ដាអ្នកគាំទ្រទាំងពីនាក់បានហែរគ្នាចូលមកចុច Like, Share, comment ដូចជា “ស្អាតខ្លាំងណាស់ស្អាតទាំងគូរ, អនាគតបងថ្លៃប្អូនថ្លៃ មើលទៅមើលមកមុខច្រដៀងគ្នាតើដូចបងប្អូនចឹង, ខ្ញំនេះឡើងស្រែកតែម្ដង ស្រលាញ់បំផុត, ដូចព្រះនាងម្ចាស់ក្នុងព្រេងនិទានចឹង ស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់…”

អត្ថបទដោយ : នីត្តា