សង្ហារពិតមិនកែកុន!! តារាប្រុសទាំង៧រូបនេះហើយ ដែលមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ផ្លែកាំបិតភាពស្រស់សង្ហារនេះមានពីកំណើត!!

ឪពុកម្ដាយឲមកពីកំណើត!! ទម្លាយមុខតារាប្រុសរូបសង្ហារប្រចាំប្រទេសថៃទាំង៧រូប ដែលមិនត្រឹមតែមានភាពសង្ហារទាក់ចិត្តអ្នកទស្សនាឲគាំទ្រការសម្ដែងរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេ ថែមល្បីឈ្មោះថាតារាប្រុសដែលមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ផ្លែកំបិតវះកាត់កែកុនបន្ថែមសម្រស់នោះឡើយ។

ចង់ដឹងថាតារាប្រុសរូបសង្ហារមិនកែកុនទាំង៧រូបនេះ មានអ្នកណាគេខ្លះនោះ តោះទៅស្គាល់ទាំងអស់គ្នា៖

Mario Maurer

Naphat Siangsomboon

Andrew Gregson

Tik Jesdaporn

Weir Sukollawat

Nadech Kugimiya

Peter Corp