តើ Judge រូបណាទៅ? ដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងជាងគេក្នុងកម្មវិធី X Factor Cambodia 2019?

តើអ្នកស្រលាញ់ពេញចិត្តនឹង Judge រូបណាទៅ? សូមចូលរួមបោះឆ្នោត ជូនJudge ដែលអ្នកគាំទ្រនៅខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា៖