តារាសម្ដែងស្រី ៧ រូបដែលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារតាំងពីបាតដៃទទេ រហូតដល់មានទ្រព្យចាយមិនអស់!!

ជាការពិតណាស់ក្នុងជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗគ្នាអ្នកណាកើតមកមានទ្រព្យសម្បត្តិមកតាមនោះទេ យ៉ាងណាមិញតារាសម្ដែងថៃទាំងនេះក៏ដូចគ្នាដែរ ពួគេទាំងនេះ ក៏កើតមកគ្នាយកទ្រព្យសម្បត្តិមកតាមដែរ ប៉ុន្តែពួកគេទាំងនោះ មានភាពតស៊ូនិងការខិតខំព្យាយាម ធ្វើការងារចាប់តាំងពីបាតដៃទទេ រហូតមានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនផងដែរ។ ចង់ដឹងថា តារាសម្ដែងរូបណាខ្លះនោះ សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា៖

១.តារាសម្ដែងស្រី Aum Patchrapa

២.តារាសម្ដែងប្រុស Tono Pakin

៣.តារាសម្ដែងស្រី Anne Thongprasom

៤.តារាសម្ដែងស្រី Pat Napapa 

៥.តារាសម្ដែងស្រី Chiranan

៦.តារាសម្ដែងស្រី Maneerat

៧.តារាសម្ដែងស្រី Kiatkamol Lata

អត្ថបទដោយ៖ មិថុនា