តោះ ! មកមើលសមាជិកក្រុមTRINITY ទើបតែចេញMVបទថ្មីពីរោះហើយទេសភាពស្អាតកប់ម៉ង់ !

តោះ!!! មកស្គាល់សមាជិកក្រុមTRINITYទាំងអស់គ្នា

TRINITY មានសមាជិក៤នាក់ដែលសុទ្ធសឹងតែជាអតីតសមាជិក9×9 អ្នកទាំង៤រួមគ្នាក្នុងគោលបំណងចង់យកចិត្តទុកដាក់លើផ្នែកតន្ត្រីជាជាងផ្នែកសម្តែង ដោយបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុន 4NOLOGE ។ ពួកគេបានចេញ MINI ALBUM  “THE ELEMENT” ដែលរួមមានចម្រៀង៤បទ ៤ស្ទាយ កាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅ។

James Teeradon (Leader, Vocalist)
April 27, 1997

Third Lapat (Main Vocalist)
November 24, 1998

Jackie Jackrin (Lead Vocalist, Youngest)
March 29, 2001

Porsche Sivakorn (Lead rapper, Dancer)
May 07, 1998

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ពួកគេចេញMVបទ “IOU” នេះស្របពេលប្រគុំ Concert  “TRINITY PREMIERE SHOWCASE STAGE 1” កាលពីថ្ងៃ ១៦ ខែវិច្ចកា ឆ្នាំ២០១៩កន្លងទៅ ហើយថែមទាំងមានអតីតសមាជិកក្រុម9×9 Jaylerr ទៅចូលរួមទស្សនាផងដែរ៕