តោះ​! មកស្គាល់រឿងភាគថ្មីរបស់ GMMTV ទាំង១៤រឿងដែលនឹងចេញនៅឆ្នាំ២០២០

1. WHO ARE YOU 

2. BOYS OVER FLOWER (F4 THAILAND)

3. THE SHIPPER

4. OH MY BOSS !

5. FRIENDZONE 2

6. Military of Love

7. GIRL 2K

8. A Tale of Thousand Stars

9. THE GIFTED 2

10. Girl Next Room

11. Devil Sister

12. Wake Up ชะนี 2

13. 2Gether The Series

14. My Precious

អត្ថបទដោយ ៖ Sunstar