សមគ្នាទេ៣គូនេះ? តួឯកប្រុសវ័យជាង40+ ប៉ះជាមួយតួឯកស្រីវ័យ20+

1. លោក Jerry Yan អាយុ៤២ឆ្នាំ ចាប់ដៃគូជាមួយ Shen Yue អាយុ២២ឆ្នាំ ក្នុងរឿង COUNT YOUR LUCKY STARS

2. លោក Zhong Hanliang អាយុ៤៥ឆ្នាំចាប់ដៃគូជាមួយ Sun Yi វ័យ២៦ឆ្នាំក្នុងរឿង All Out of Love

3. លោក Liu Kaiwei អាយុ៤៥ឆ្នាំចាប់ដៃគូជាមួយ Zheng Suang អាយុ២៨ឆ្នាំក្នុងរឿង Chronicle of Life

អត្ថបទដោយ ៖ Sunstar
ប្រភព ៖  sudsapda.com