ចាស់មែនតែក្មេងសុំខ្មាស់ ! តួឯកប្រុសថៃ៥រូប នៅតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងទោះបីប្រឡូកក្នុងសិល្បៈរាប់សិបឆ្នាំក៏ដោយ

1. Ken Theeradeth អាយុ៤១ឆ្នាំ

2. Andrew Gregson អាយុ៤១ឆ្នាំ

3. Kong Sarahat អាយុ៥១ឆ្នាំ

4. Pong Nawat អាយុ៤១ឆ្នាំ

5. Tik Jesdaporn អាយុ៤២ឆ្នាំ

អត្ថបទដោយ ៖ Sunstar
ប្រភព ៖ lifestyle.campus-star.com