សង្ហារតាំងពីក្មេងម្លេះ ! ចង់ស្គាល់មុខកាលពីក្មេងរបស់តារាសម្តែងកូរ៉េទាំង១០រូបនេះទេ ?

1. Choi Siwon

2. Gong Yoo

3. Hyun Bin

4. Jang Keun Suk

5. Lee Minho

6. Park Bogum

7. Rain / Jung Jihoon

8. So Jisub

9. Song Joongki

10. Yoo An In

អត្ថបទដោយ ៖ Sunstar
ប្រភព ៖ lifestyle.campus-star.com