អីយ៉ាស់ !​ គូនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាពេលដែល Nicha និយាយថាលោក Tono ជាមនុស្សដែលជិតស្និទ្ធនឹងនាងជាងគេនៅពេលបច្ចុប្បន្ន

ថ្មីៗនេះ Nicha បាននិយាយពីទំនាក់ទំនងរបស់រូបគេនិងលោក Tono ហើយក៏អរគុណលោក Tono ដែលតែងតែឲតម្លៃនាងនៅពេលសម្ភាសន៍ម្តងៗ ។

Nicha បានបន្ថែមទៀតថាលោក Tono ជាមនុស្សដែលជិតស្និទ្ធនឹងនាងបំផុតនៅពេលបច្ចុប្បន្ន ព្រោះអ្នកទាំងពីរមានពេលជួបគ្នារៀងរាល់សប្តាហ៍ ជាពិសេសគឺពេលថតរឿង ។

ចំណែកទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកទាំងពីរវិញ នាងនិយាយថាបច្ចុប្បន្នពួកគេទាក់ទងគ្នាជាមិត្តបែបនេះគឺល្អបំផុតសម្រាប់ទាំងសងខាង នាងក៏មិនចង់ឲមានអ្វីលើសពីនេះដែរ ព្រោះសព្វថ្ងៃនាងមានសេចក្តីសុខជាទីបំផុតហើយ ។

អត្ថបទដោយ ៖ Sunstar