គំនិត​វិជ្ជមានទាំង​១០ខាងក្រោម​បើអ្នក​បានអាន​នឹងធ្វើ​ឲ្យអ្នក​មិនមានការភ័យ​ខ្លាចក្នុងការរស់នៅ​

ការភ័យប្រៀបដូចជាស្រមោលអន្ទោលតាមប្រាណមនុស្សយើងជាប្រចាំ​ បើយើងគិតតែពីការភ័យខ្លាចនោះនឹងរស់នៅដោយគ្មានសេចក្តីសុខ និងលំនឹងពិតប្រាកដទេ។ បើដូច្នេះ តើគួររស់នៅដោយរបៀបណា​ដើម្បីបាត់នូវភាពភ័យខ្លាចទាំងនោះ?

ខាងក្រោមនេះ គឺជាគោលគំនិតទាំង១០ ដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាភាពភ័យខ្លាច ៖

១. “ចូររកការងារធ្វើឱ្យសកម្ម កុំឱ្យសល់ពេលទំនេរគិតរឿងមិនបានការ ឬការភ័យខ្លាច”។

២. “មានគោលដៅច្បាស់លាស់ ក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃ”។

៣. “ត្រូវរកឱ្យឃើញនូវអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាងគេ និងត្រូវប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចវាឱ្យបាន”។

៤. “កុំជឿលើពាក្យអ្នដកទៃជាងខ្លួនឯង ឬកុំមើលស្រាលដល់ខ្លួនឯង”។

៥. “ចូរគោរព និងផ្តល់តម្លៃដល់ខ្លួនឯង ពិសេសតែងផ្តល់កម្លាំងចិត្តដល់វាជានិច្ច”។

៦. “ស្វែងរកមិត្តភក្តិល្អ ឬគ្រួសារដ៏កក់ក្តៅមួយដើម្បីធ្វើឱ្យជីវិតរបស់អ្នកមានន័យគ្រប់គ្រាន់”។

៧. “ធ្វើការងារឱ្យច្រើន គិតរឿងល្អឱ្យបានច្រើន និងជួយដល់អ្នកដទៃឱ្យបានច្រើន”។

៨. “ស្វែងរកទ្រព្យ សុខភាព និងសុភមង្គលឱ្យបានពេញលេញ”។

៩. “ការជួយអ្នកដទៃ គឺជាទានដែលអាចជួយឱ្យជីវិតរបស់អ្នកបាត់ភាពភ័យខ្លាច”។

១០. “រៀនទទួលស្គាល់ការពិត ទាំងការជួប និងការបាត់បង់អ្វីមួយ ទើបជីវិតយើងមិនភ័យខ្លាច”៕