ខុងជឺពោលថា ៖ ការពិត“ចំណេះដឹង” គឺទទេស្អាតទេ អ្នកតាំងខ្លួនចេះអ្នកនោះនឹងល្ងង់ខ្លៅ

ក្នុងពាក្យនេះ “ចំណេះដឹង” មានអ្នកប្រាជ្ញជាច្រើនបានពោលដូចៗគ្នារបៀបនេះ ចំណេះដឹងជារបស់ដែលយើងបាន​​មកពីការរៀនសូត្រ ការស្វែងរកចំណេះវិជ្ជាផ្សេងៗ ដោយលំបាក ហេតុអ្វីបានជាថាវាគឺជារបស់ដែលទទេស្អាតទៅវិញ? តើនេះជាហេតុផលដែលត្រឹមត្រូវឬទេ?

តាមទស្សនៈរបស់ ខុងជឺ លោកចង់ទូន្មានដល់មនុស្សយើង ពិសេសអ្នកដែលតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកដែលចេះដឹង អំនួតលើខ្លួនឯងជ្រុលពេក។ ការពិតចំណេះដឹង គឺពិតជាគ្មានអ្វីមែន ព្រោះមនុស្សរៀនច្រើន បើកាន់តែចេះកាន់តែដាក់ខ្លួនថែម ខ្លាចតែអ្នកចេះស្ទើរៗ ទើប​ដើរអួតគេប៉ុណ្ណោះ។

កំពូលទស្សនវិទូ សូក្រាត លោកក៏បានពោលដូចគ្នាថា “មនុស្សបើកាន់តែរៀនកាន់តែល្ងង់ខ្លៅ” ។ ហេតុផលថា ដោយសារតែ​អ្នក​ដែលរៀន តែងចង់ចេះចង់ដឹងនូវអ្វីថ្មីជានិច្ចគ្មានទីបញ្ចប់ ដូច្នេះទើបបានជាត្រូវក្លាយជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅ ប្រឹងស្វែងរកចំណេះវិជ្ជាជា​ប្រចាំ។ ចំណែកឯអ្នកដែលតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកចេះ គេជាមនុស្សមិនចេះអ្វីទេ  (ល្ងង់) ថែមទាំងចង្អៀតចង្អល់ទៀត ទើបមិនព្រមរៀនសូត្របន្ថែមទៀតក្នុងជីវិត៕