លោក​ Albert Einstein ៖ អ្នកជាមនុស្ស​ឆ្កួត​សុទ្ធ ប្រសិនបើ​អ្នកធ្វើ​រឿងដដែល​ ហើយ​រំពឹង​តែលទ្ធផល​ខុសគ្នា​

ការធ្វើរឿងដដែលៗតែរំពឹងលទ្ធផលខុសគ្នាគឺជារឿងឆ្កួតសុទ្ធ នេះជាពាក្យបណ្ដាំរបស់លោក Albert Einstein។ លោកចង់ប្រាប់យើងថា នៅពេលយើងព្យាយាមធ្វើអ្វីមួយហើយវាទទួលបរាជ័យ ចូរយើងសាកល្បងវិធីថ្មី។  ការធ្វើនូវវិធីដដែលៗមិនអាចទទួលបានលទ្ធផលថ្មីឡើយ។

ដូច្នេះហើយ ចូរយើងសាកល្បងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗ ដូចលោក Thoma Edison ដែលលោកទទួលបរាជ័យ១០,០០០ដងទម្រាំតែលោកទទួលបានជោគជ័យ៕