តោះVOTE: តើខ្សែភាពយន្តភាគថៃដែលកំពុងចាក់ផ្សាយលើOne31រឿងណាដែលប្រិយមិត្តពេញចិត្តជាងគេ?

តោះVOTE: តើខ្សែភាពយន្តភាគថៃដែលកំពុងចាក់ផ្សាយលើOne31រឿងណាដែលប្រិយមិត្តពេញចិត្តជាងគេ? Live

  • Nhe Sneha
    57% 55 / 95
  • Pai Hai Terng Doung Dao
    42% 40 / 95

សូមចុចលើពាក្យ VOTE ដើម្បីជ្រើសរើសខ្សែភាគយន្តភាគដែលអ្នកពេញចិត្ត