ពិធី ចុះ ហត្ថលេខា លើ ភាព ជា ដៃ គូ រវាង ធនាគារ ស្ថាបនានិង ទ្រូម៉ាន់នី

ភ្នំពេញ ថ្ងៃ ទី ១៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩៖ ស្ថាបនា ដែល ជា ធានាគារ ឈាន មុខ គេ មួយ នៅ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា ថ្ងៃ នេះ បាន ដាក់ឲ្យដំណើរ ការ ជា ផ្លូវ ការ កិច្ច សហប្រតិបត្តិការ សេវាកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ ជា មួយ ក្រុម ហ៊ុន ទ្រូម៉ាន់នី ដើម្បី ផ្តល់ ជូន អតិថិជន នូវ ការ ផ្ទេរ ប្រាក់ កាន់ តែ ងាយ ស្រួល រហ័សទាន់ចិត្ត និង មាន សុវត្ថិភាពខ្ពស់ រវាង គណនី នៅធនាគារស្ថាបនា និង Wallet របស់ ទ្រូម៉ាន់នីតាម រយៈ កម្មវិធី Sathapana Mobile និង TrueMoney app ក៏ ដូច ជា ការ បង់ ឥណទាន បាន កាន់តែងាយ ស្រួល របស់ អតិថិជនធនាគារស្ថាបនា តាម ភ្នាក់ងារ ទាំង អស់ របស់ ទ្រូម៉ាន់នី នៅ ទូទាំងប្រទេស។

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជា ដៃ គូ រវាង ធនាគារ ស្ថាបនា និង ទ្រូម៉ានីនី នាពេលនេះ គឺជាការ ឆ្លុះ បញ្ចំាង នូវការ ប្តេជ្ញា ចិត្ត ខ្ពស់ របស់ ក្រុម ហ៊ុន ទាំង ពីរ ដើម្បី ផ្តល់ ជូន មធ្យោបាយ ផ្ទេរ ប្រាក់ កាន់ តែ ងាយ ស្រួល ឆាប់ រហ័ស និង សុវត្ថិភាព ដល់ គ្រប់អតិថិជន ដែល និយ មប្រើប្រាស់ បច្ចេក វិទ្យា ទំនើប និង អតិថិជនដែលមិនទាន់បានប្រើប្រាស់សេវាកម្មធនាគារនៅឡើយ។

លោក លឹម អូន ប្រធាន នាយក ប្រតិបត្តិ ធនាគារស្ថាបនា មាន ប្រសាសន៍ ថា ៖«យើង មាន សេចក្តី សោមនស្ស រីករាយ ជា ខ្លាំង ដែល ចាប់ ពី ពេល នេះ ទៅ អតិថិជន ទាំង អស់ អាច ធ្វើ ការ ផ្ទេរ ប្រាក់ ពី គណនី នៅ ធនាគារ ស្ថាបនា ទៅ កាន់ Walle t របស់ អតិថិជន ទ្រូម៉ាន់នី បាន ដោយ ងាយ ស្រួល និង រលូន ។ ជាមួយ គ្នា នេះ ដែរ អតិថិជន របស់ ធនាគារ ស្ថាបនា ក៏ អាច ធ្វើ ការ បង់ ប្រាក់ កម្ចី របស់ ខ្លួន ដោយ គ្រាន់ តែ ធ្វើ ការ ផ្ទេរ ប្រាក់ ពី Wallet ទ្រូម៉ាន់នី ទៅ គណនី ចរន្ត រឺ គណនី សន្សំ នៅធនាគារ ស្ថាបនាដែល នឹងធ្វើ ការទូទាត់ប្រាក់កម្ចីនោះ ដោយស្វ័យ ប្រវត្តិ»។

លោកមានប្រសាន៍បន្ថែមថា «មិន ត្រឹម តែ ប៉ុណ្ណោះ អតិថិជន ធនាគារស្ថាបនា ក៏ អាច បង់ ប្រាក់ កម្ចី របស់ខ្លួនជាសាច់ ប្រាក់ សុទ្ធ នៅ តាម ភ្នាក់ ងារ ទ្រូម៉ាន់នី នៅទូទាំងប្រទេស»។

ដូចនេះ ជាមួយ កម្មវិធី Sathapana Mobile និង សេវាកម្ម iBanking លោក អ្នក អាច ធ្វើ ការ ផ្ទេរ ប្រាក់ ពី គណនី នៅធ នាគារ ស្ថាបនា ទៅ Wallet ទ្រូម៉ាន់នី បាន យ៉ាង ងាយ ស្រួល បំផុត។

ជា មួយ គ្នា នេះ អ្នក ស្រី អ៊ុក រ៉ាវី អគ្គនាយក ស្តីទី របស់ ទ្រូម៉ាន់នី បាន លើក ឡើង ថា «ដើម្បី អបអរសាទរ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាព ជា ដៃ គូនេះ អតិថិជននឹងទទួលបាននូវការ ផ្តល់ ជូន ពិសេស សម្រាប់ ថ្លៃ សេវាកម្ម ផ្ទេរ ប្រាក់ ពី Sathapana Mobile ទៅ TrueMoney App និង ពី TrueMoney App ទៅ Sathapana Mobile ដោយ មិន គិត កម្រៃ ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ១៥ ខែ កក្កដា រហូត ដល់ ថ្ងៃ ទី ១៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩។ដូចនេះ យើងខ្ញុំ សូម ប្រកាស់ ជា ផ្លូវ ការ នូវ ការផ្តល់ ជូន ជា ពិសេស នេះ ចាប់ ពី ពេល នេះ ត ទៅ ហើយ យើង ខ្ញុំសង្ឃឹម ថា នេះ ជា ការ ផ្តល់ ជូន ដ៏ ទាក់ ទាញ សម្រាប់ អតិថិជន ទាំង អស់»។

ធនាគារ ស្ថាបនា នៅ តែ ខិតខំអភិវឌ្ឍ និងបន្ត ផ្តល់ ជូន ជម្រើស ឌីជីថល ប្រកប ដោយ ប្រសិទ្ធភាព សម្រាប់ អតិថិជន ដើម្បី ផ្ទេរ ប្រាក់ ទាំង សម្រាប់ តម្រូវ ការ ផ្ទាល់ ខ្លួន ឬ តម្រូវ ការ អាជីវកម្ម គ្រប់ ទី កន្លែង ទូទាំង ប្រទេស។ ជាមួយទូរសព្ទ ដៃ ធនាគារស្ថាបនា បាន នាំ មកនូវ សេវាកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុដ៏ ទំនើប របស់ ខ្លួន តាមរយៈ Sathapana Mobile ដល់ អតិថិជន ហើយ ឥឡូវ នេះ នឹងមានផ្តល់ជូន តាមរយៈ TrueMoney app បន្ថែមទៀត៕

អំពីធនាគារ ស្ថាបនា

ធនាគារ ស្ថាបនា គឺ ជា ធនាគារ ពាណិជ្ជ ឈាន មុខ គេ នៅ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា ដែល មាន ទ្រព្យ សកម្ម សរុប លើស ពី 1.3 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក និងមានបុគ្គលិកបម្រើការងារ ច្រើនជាង 4,000 នាក់។ យើងមានបណ្ដាញសាខាធំជាងគេទីពីរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួន 171 សាខា និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម ចំនួន 161 គ្រឿង ដែលមានសមត្ថភាពទទួលយកក្រដាសប្រាក់ ដកប្រាក់ និងធ្វើការទូទាត់ប្រាក់។ យើងផ្ដល់សេវាកម្មធនាគារដ៏ពេញលេញដូចជា សេវាប្រាក់កម្ចី សេវាប្រាក់បញ្ញើ សេវា iBanking សេវាធនាគារតាមទូរស័ព្ទដៃសេវាប័ណ្ណឥណពន្ធនិងប័ណ្ណឥណទានប្រភេទវីសា សេវា ផ្ទេរ ប្រាក់ ក្នុង ស្រុក និងក្រៅប្រទេស សេវាផ្ទេរប្រាក់ជុំវិញពិភពលោក (Western Union) ហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម និងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតជាច្រើន។

អំពីក្រុមហ៊ុន ទ្រូម៉ាន់នី

ក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នីជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្តល់នូវសេវាទូទាត់ចល័តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែល អនុញ្ញាត្តិ អោយ អតិថិជន ដែលពុំមានការប្រើប្រាស់សេវាធនាគារអាចប្រើប្រាស់នូវសេវាហរិញ្ញវត្ថុតាមរយៈ TrueMoney Appនិងភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នីទូទាំងប្រទេស។ក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នី បាន ពង្រីក ភ្នាក់ងារ ច្រើនជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជា ហើយ ក៏មាន ដៃគូ សហការ ជា ច្រើនសម្រាប់ផ្តល់នូវសេវាទូទាត់ ហរិញ្ញវត្ថុមានភាពងាយស្រួល និងទាន់សម័យ។

ចុចដោនឡូត TrueMoney App ឥឡូវនេះ

http://onelink.to/truemoneyapp_sk