លោកជំទាវ ខុង លីស៊ីអាណា ម្តាយរបស់អតីត ឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ និងជាប្រពន្ធស្របច្បាប់ ឯកឧត្តម ឌួង ងៀប មានប្រវត្តិយ៉ាងណា?

ភ្នំពេញ ៖ សូមទស្សនា ជីវប្រវត្តិ លោកជំទាវ ខុង លីស៊ីអាណា ម្តាយរបស់អតីត ឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ និងជាប្រពន្ធស្របច្បាប់ ឯកឧត្តម ឌួង ងៀប ៖

- Advertisement -