ស្រកអស់២៥Kg !!! តារាMukbang Soobin ប្រាប់ពីវិធីសម្រកគីឡូងាយៗក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ៦ខែ

Net-Idol កូរ៉េរូបនេះបានប្រើពេលត្រឹមតែ៦ខែដើម្បីស្រកទម្ងន់២៥Kg ហើយនាងបានណែនាំវិធីសម្រកទម្ងន់ងាយៗដូចខាងក្រោម

– Push-ups 15 ដង
– Side Bend 15 ដង
– Box step 20 ដង
– Dumbbell Squat 10 kg 30 ដង
– Dumbbell Triceps Kick Back 4 kg 15 ដង
– Step Box Speed ​​40 ដង
– Leg Lifts 15 ដង
– Step Box Side 30 ដង

អត្ថបទដោយ ៖ Sunstar
ប្រភព ៖ posttoday.com