ជិតដល់ថ្ងៃបុណ្យសង្ហារហើយ! តោះVOTE : តើអ្នកនឹងទទួលយកផ្ការបស់តារារូបណាប្រសិនបើគេទាំង៣កំពុងឈរនៅចំពោះមុខអ្នក?

តោះVOTE : តើអ្នកនឹងទទួលយកផ្ការបស់តារារូបណាប្រសិនបើគេទាំង៣កំពុងឈរនៅចំពោះមុខអ្នក? Live

  • Nadech Kugimiya
    33% 152 / 448
  • Mark Prin
    44% 200 / 448
  • Weir Sukollawat
    21% 96 / 448

សូមចុចលើពាក្យ VOTE ដើម្បីជ្រើសរើសតារាដែលអ្នកពេញចិត្ត។